Dansif

 

 

NB: Dansifs arrangementer er kun for medlemmer
 

Bæredygtighedsmål baseret på økologiske grænser: Hvorfor, hvordan og hvem?

 

Alle virksomheder forbruger naturressourcer og udleder forurening direkte eller indirekte. Men hvad er et bæredygtigt ressourceforbrug og niveau af forurening? Og hvorfor skal investorer bekymre sig om, hvordan de selskaber, der investeres i, håndterer deres ressourceforbrug? Det kan begrebet økologiske grænser hjælpe med at svare på. Økosystemer kan holde til en vis påvirkning på samme måde som menneskers sundhed, lidt forenklet sagt, kan holde til et vist kalorieindtag. Overskrides en økologisk grænse forværres miljøets tilstand drastisk og situationen bliver ubæredygtig.

 

I sit oplæg vil Anders Bjørn give en introduktion til begrebet økologiske grænser og forklare, hvordan virksomheder kan bruge begrebet til at definere kvantitative bæredygtighedsmålsætninger. Anders vil også dele resultaterne fra sit studie der kortlægger de (få) virksomheder, der i dag definerer målsætninger på denne måde. Endeligt vil Anders komme ind på de seneste værktøjer og trends. I kan læse mere om Anders’ studie her: https://universe.ida.dk/artikel/baeredygtighed-masser-af-tomme-kalorier-i-baeredygtighedsrapporter-31307/ (eller finde selve studiet her: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615019204)

 

Oplægsholder:

Anders Bjørn er miljøingeniør og fik i 2015 sin Ph.d.-grad fra DTU. Anders er ekspert i at sætte tal på bæredygtighed gennem metoden livscyklusvurdering (LCA), som benyttes af mange virksomheder til at udregne og dokumentere miljømæssig performance. I sit Ph.d.-projekt undersøgte Anders, hvordan økologiske grænser kan integreres i LCA og i bæredygtighedsmålsætninger på forskellige niveauer (produkt, person, virksomhed, by, land, mm.).

Arrangementet afholdes hos Nordea, Strandgade 3, 12. maj 2016 kl. 12.00, og der vil blive serveret en let frokost. Arrangementet vil blive afholdt på engelsk, såfremt der er engelske deltagere og vil vare ca. 1,5 time.

Tilmelding skal ske til dansif@dansif.dk

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sustainability targets based on ecological borders: Why, how and who?

 

All companies use natural resources and are polluting directly or indirectly. But what is a sustainable resource use and level of pollution? And why should investors worry about how the companies they invest in are handling their resource use? The term ecological limits can help answer these questions. Ecosystems can take a certain amount of influence the same way as humans health, to put it simple, can withstand a certain calorie intake. If the ecological limits are crossed the environments condition will be drastically worse and the situation will be unsustainable.

 

In his presentation, Anders Bjørn will give an introduction to the term ecological borders and explain how companies can use the terme to define quantitative sustainability targets. Anders will also share the results from his study that maps the (few) companies that are today defining targets this way. Finally, Anders will address the latest tools and trends. You can read more on Anders’ study here:  https://universe.ida.dk/artikel/baeredygtighed-masser-af-tomme-kalorier-i-baeredygtighedsrapporter-31307/ (or find the actual study here: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615019204)

 

Speaker:

Anders Bjørn is an environmental engineer and got his Phd from DTU in 2015. Anders is an expert in quantifying sustainability thriugh the methods of life cycle assessment (LCA), which is used by many companies to calculate and document environmental performance. In his Phd project, Anders examined how ecological limits cn abe integrated into LCA and in sustainability targets on different levels (product, person, company, city, country, etc.).

The event will take place at Nordea, Strandgade 3, 12 May 2016, at noon, and a light lunch will be served. The event will be held in English in case there are English participants and will last approx. 1,5 hours.

Registration is to be made to dansif@dansif.dk

 

 


 

 

   
   


 

 

 

 

 

DANSIF | H.C. Andersens Boulevard 7, 1. | DK-1553 København V | Telefon +45 3332 4266 | Telefax +45 3332 4274 | dansif@dansif.dk